jyu_yon_sai

アイデアを練る

9割9分小説にならないアイデアをメモる

テキストライブ

アイデアメモ
コメントお気軽に!
jyu_yon_sai